Ресурси за децата по предметна настава

Интерактивни наставни листови

македонски јазик, математика, природни науки..

По долгогодишно следење на целиот систем во училиштата, се здобивме со идеја да им помогнеме на наставниците, родителите и учениците по предметна настава. ХЕСЕД креира интерактивни наставни листови кои учениците ќе ги работат за времето додека наставничката ја предава лекцијата. На овој начин учениците  ќе имаат активност и со насока од наставничката ќе ја усвојат целата нова материја за време на часот.

Предмети по кои се изработени вакви наставни листови:
македонски јазик, математика, природни науки, географија, историја, физика, хемија и биологија.

Цел:

  1. Активност на сите ученици од сите нивоа приспособени со стандардите кои наставната содржина ги прикажува.
  2. Будење на интерес и кај оние ученици кои немаат активност за време на часот.
  3. Преку визуелна представа и игра осознавање на содржината по зададениот предмет.

 

Очекувани резултати:

  • Разбрана содржина во целост,
  • усвоено знаење на самиот час,
  • активирани ученици од сите нивоа,
  • конкретна слика и
  • стекнати нови знаења по бараниот предмет.