Мој Ментор/ Тутор – Менторство преку донаторство

Во светот, менторство/ туторство е општо признат и користен начин за поддршка на поединци, а особено на поединци и/или групи од ранливите општествени категории. Истото се однесува и на деца и млади без родителска грижа кои се институционално згрижени. „Мој Ментор/ Тутор“ Проектот „Мој Ментор/ Тутор“ се осврнува на обезбедувањето на финансиски средства за  менторство преку донаторство, на децата и …