Партнери и спонзори

Без хуманоста на поедници, како и организации со висока општествена свест и одговорност, Хесед не би била тоа што е денес. 

Благодарност до нашите партнери и спонзори кои нѐ поддржуваат во остварување на мисијата и целите.

За деталниот преглед на нашето семејство донатори, одете на страната на Хесед Соработници