Прва помош

ХЕСЕД во соработка со организацијата “Линк а Крос” одржа обука во давање на прва помош во домот 11 Октомври. На оваа обука беа присутни вработените во домот и им беше демонстрирано како да се справат во ситуации ккога ќе се случи несреќа. Со оваа обука сакаме да ги припремиме вработените кои постојано се во околина на децата од домот и со тоа да им понудиме една посигура работна околина.