Projects

Од пет годишните лични истражувања на членовите на тимот на Хесед, здобиени се идеи кои би можеле навистина на едно квалитетно ниво да ја надополнат работата како на децата, така и на наставниците и да помогнат да се оствари делотворен воспитно образовен процес. За таа цел, проектите кои ги изготви Хесед имаат за цел да го надополнат воспитно-образовниот дел кај социјално загрозените деца, кај голем дел од ранливите категории и во целост кај сите деца.
 
Како организација, постојано се стремиме кон нови, иновативни проекти со кои ќе ги постигнеме нашата визија и мисија. Нашиот тим работи напорно на усовршување и исполнување на сите планирани проекти. Дел од тие проекти се следниве:
 

Ментор/Тутор

Ментор-Тутор е проект создаден после 3-годишно истражување од тимот на Хесед, наменет за сите деца од домовите за деца без родители. Целта на овој проект е будење на свеста кај децата за осамосталување и препознавање на приоритетот учење и градење на сопствена кариера.

Под овој проект спаѓаат повеќе гранки. Една од нив е следнава:

My Mentor / Tutor – Mentoring through donation

In the world, mentoring / tutoring is a generally recognized and used way to support individuals, and especially individuals and / or groups of vulnerable social categories. The same applies to children and youth without parental care who are institutionally cared for.

The project “My Mentor / Tutor” refers to the provision of financial resources for mentoring through donation, to children and youth without parental care, as a basis for smooth and continuous maintenance of solid knowledge from the curricula, and the secured continuity in educational development, represents the potential that will give each person the opportunity to choose a profession, work engagement and involvement in the social flows.

HESED intends to awaken and encourage awareness of the mentoring through donation to the business community, which will effectively meet the additional educational needs of children without parental care

 

Ресурси за децата по предметна настава во училиштата

По долгогодишно следење на целиот систем во училиштата,се здобивме со идеа да им помогнеме на наставниците,родителите и учениците по предметна настава.Нашата идеа е да направиме интерактивни наставни листови кои учениците ќе ги работат за времето додека наставничката ја предава лекцијата.Учениците на овој начин ќе имаат активност и со насока од наставничката ќе ја усвојат целата нова материја за време на часот.

 

Педагог / Психолог

Глобалната слика на училиштата се базира врз една голема потреба за вметнување педагог и психолог од една малку помодерна перспектива.Во училиштата постојат низа на случувања каде најголема улога би требало да имаат педагогот и психологот.
 
Овој проект ке се одвива со советување на педагог и психолог од страна на експерт за лидерство. Ќе има за цел да создаде трибина на педагози и психолози кои ќе ги стимулира да бидат целосни и модерни во ова општество

 

Прва помош

ХЕСЕД во соработка со организацијата “Линк а Крос” одржа обука во давање на прва помош во домот 11 Октомври. На оваа обука беа присутни вработените во домот и им беше демонстрирано како да се справат во ситуации ккога ќе се случи несреќа. Со оваа обука сакаме да ги припремиме вработените кои постојано се во околина на децата од домот и со тоа да им понудиме една посигура работна околина.

 

ХЕСЕД како помагател во сите едукативни компоненти

Почеток на втората Хесед година во домот 11 Октомври во Капиштец. Љубовта како движечка сила ни’ е погон за секој чекор што го правиме. Не е едноставно, но е вистинито и суштествено. Описменување, учење, вежби, советување, радување, справување со животот. Овие деца ја имаат најсилната љубов во себе. Хесед е помагател во сите едукативни компоненти и со огромна љубов твори низ времето. А ова лето, читаме лектири, прераскажуваме, учиме како правилно да се изразуваме, и се запознаваме со љубовта кон пишаниот збор.

(погледнете ја галеријата на индивидуалната страна)

 

 

Галерија – Матурска прослава 2018

 

За подетални информации посетете ги индивидуалните страни на проектите.

(со притискање на насловите ќе бидете пренеседни кон индивидуалнте страни)