Блог

Педагог / Психолог

Глобалната слика на училиштата се базира врз една голема потреба за вметнување педагог и психолог од една помодерна перспектива.                          Во училиштата постојат низа случувања каде најголема улога би требало да имаат педагогот и психологот. Не е спорна нивната работа како квалитетни изведувачи, но суштината на резултатот за овие …

Ресурси за децата по предметна настава

Интерактивни наставни листови македонски јазик, математика, природни науки.. По долгогодишно следење на целиот систем во училиштата, се здобивме со идеја да им помогнеме на наставниците, родителите и учениците по предметна настава. ХЕСЕД креира интерактивни наставни листови кои учениците ќе ги работат за времето додека наставничката ја предава лекцијата. На овој начин учениците  ќе имаат активност и со насока од наставничката …

Мој Ментор/ Тутор – Менторство преку донаторство

Во светот, менторство/ туторство е општо признат и користен начин за поддршка на поединци, а особено на поединци и/или групи од ранливите општествени категории. Истото се однесува и на деца и млади без родителска грижа кои се институционално згрижени. „Мој Ментор/ Тутор“ Проектот „Мој Ментор/ Тутор“ се осврнува на обезбедувањето на финансиски средства за  менторство преку донаторство, на децата и …